VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Bp mo sự thật (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1299351)

florida80 12-07-2019 18:48

Bp mo sự thật
 
1 Attachment(s)
Trong cng vin, một đi trai gi đang tm sự.
C gi: Em tnh đi giải phẫu nng ngực? anh sao?

https://i.imgur.com/gyqvce5.jpg
Chng trai: Em phải tn trọng sự thật chứ, d cho sự thật thế no đi chăng nữa..
Một lt sau..
C gi: Anh thi đi, sao cứ bp mo sự thật mi thế?


All times are GMT. The time now is 18:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04145 seconds with 9 queries